Om MDAR

Stefan Bengtsson och Göran Jonsson startade MDAR i början av 2020. De har arbetat som revisorer och rådgivare på några av Sveriges största revisionsbyråer tidigare i sina karriärer. Både Stefan och Göran har varit partners hos tidigare arbetsgivare samt haft tunga ledarroller. Såväl genom tidigare revisorskarriärer som ledarroller har de förvärvat betydande erfarenheter som kan komma till sin rätt inom den rådgivningsverksamhet som MDAR bedriver. Genom rekryteringen av skattekonsulten Ulf Dahlberg, som även han har betydande erfarenhet från revisionsbranschen, finns även en hög kompetens inom skatte- och juridikområdet.

Ytterligare några konsulter har rekryterats vilka kommer att ansluta till MDAR under hösten 2020 och början av 2021.

MDAR har sin huvudsakliga lokalisation i Eskilstuna på Rademachergatan 16, men även två satellitkontor i Stockholm och Nyköping. MDAR:s primära geografiska marknad är Sörmland, Västmanland och Stockholm – vilket vi internt benämner som Mälardalen.

Ambitionen med MDAR är att skapa en fristående rådgivningsaktör utanför de stora revisionsbyråerna. Målet är att leverera rådgivningstjänster inom ekonomi och skatt/juridik till de ägarledda företagen och dess ägare med högsta kompetensnivå.

MDAR är inte verksamma inom tjänsteområdet revision och till hör inte heller någon stor internationell revisororganisation. Det innebär att vi kan leverera tjänster som den här typen av organisationer i vanliga fall inte får leverera, med hänsyn till de oberoenderegler de omfattas av.

Vidare har MDAR en betydande fördel av att vi inte omfattas av de stora byråernas internationella interna regelverk. Dessa kräver omfattande internadministration och komplicerar leveransen till kund, vilket är tidskrävande och fördyrande för kunden, utan att tillföra någon direkt kundnytta.

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig